Algemene

Voorwaarden

Coaching Artikel 1:

De overeenkomst U (de cliënt) heeft een overeenkomst voor Personal Training / voeding / Trainingsbegeleiding afgesloten bij Thijs Lifestyle Coaching. De aard van deze overeenkomst is dat u door Thijs Lifestyle Coaching wordt bijgestaan bij voeding- en trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De afgesloten sessie-overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen. Thijs Lifestyle Coaching is de handelsnaam van Thijs van Schaijk, Personal Trainer, gewichtsconsulent en groepsfitness instructeur van beroep. Thijs van Schaijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73499250. Thijs Lifestyle Coaching voert zijn werk uit binnen het Personal Training Concept van de NASM en MILO Personal Training (EFAA OPLEIDING) en EREPS level 4 gecertificeerd. De NASM is een internationale beroepsopleiding voor het vak Personal Training. Ook voert Thijs Lifestyle Coaching zijn werk uit als gewichtsconsulten volgens de BGN richtlijnen.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst voor uw Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst voor Personal Training Sessies kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Thijs Lifestyle Coaching. Voeding en trainingsbegeleiding (abonnementen) kunnen niet worden geannuleerd door middel van bedenktijd.

Artikel 3: Duur en beëindiging

Bij het aanschaffen van de voedings-/trainings coaching dient u één keer in de twee weken langs te komen in onze praktijk. Maakt u geen gebruik van deze dienst, wordt dit alsnog per 4 weken in rekening gebracht. De minimale afname van personal training en voedingsadvies is 3 maanden. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor Personal Training is alleen mogelijk indien: A) U een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen PT-sessies te volgen. B) Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere PT-sessies te volgen. Alleen in deze twee gevallen zullen de niet genoten sessies worden terugbetaald.

Artikel 4: Programma’s en trainingen

Thijs Lifestyle Coaching heeft het recht om het trainings/- en of voedingsprogramma op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen, te verplaatsen, mits vooraf de aanpassing is doorgegeven aan u (de cliënt). Thijs Lifestyle Coaching heeft tevens het recht de aangegane overeenkomst per direct te beëindigen wanneer er sprake is van misdragingen in de breedste zin van het woord. Het geld van eventueel resterende sessies wordt in dit geval slechts deels* terugbetaald.*onder aftrek van de door Thijs Lifestyle Coaching aantoonbaar geleden schade. Artikel

5: Prijs en prijswijzigingen

5.1) De prijs voor de Personal Training-sessies, abonnementen, en voeding en trainingsschema’s worden vooraf overeengekomen.

5.2) Eventuele prijsverhogingen worden door Thijs Lifestyle Coaching voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.

5.3) Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de overeenkomst Personal Training/voedingsadvies binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.

5.4) De mogelijkheid tot ontbinding obv artikel 6.3 is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW verhogingen.

Artikel 6: Betaling

6.1) de Personal Training sessies, en voedings / Trainingsbegeleiding abonnementen dienen per 4 weken te voldaan, Dit gaat doormiddel van automatische incasso’s waar u akkoord voor heeft gegeven. Echter, maakt u geen gebruik van automatische incasso heeft u uiterlijk 14 dagen na factuurdatum om de factuur te betalen.

6.2) Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Thijs Lifestyle Coaching schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

6.3) Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Thijs Lifestyle Coaching gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Thijs Lifestyle Coaching bevoegd om uw deelname aan Personal Training sessies /voedingsadviezen te weigeren.

6.4) Indien u zich geheel niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Thijs Lifestyle Coaching bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 7: Verplichtingen van Thijs Lifestyle Coaching

7.1) Thijs Lifestyle Coaching staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst Personal Training en/of abonnementen en staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht van een gediplomeerd Personal Trainer en gewichtsconsulent.

7.2) Thijs Lifestyle Coaching dient afzeggingen van een sessie (door bijvoorbeeld ziekte of blessure van de Personal Trainer en/of consult) direct bij constatering ervan door te geven aan de cliënt en direct een nieuwe afspraak in te plannen.

Artikel 8: Verplichtingen van de cliënt

8.1) U als cliënt dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Thijs Lifestyle Coaching. Thijs Lifestyle Coaching verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

8.2) U als cliënt dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping aangeduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies, en consulten. Mocht dit toch geconstateerd worden, mag Thijs Lifestyle Coaching zich beroepen op artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

8.3) U als cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, IBAN nummer indien van toepassing, telefoonnummer(s) zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Thijs Lifestyle Coaching door te geven.

8.4) U als cliënt dient afzeggingen van een sessie altijd tijdig door te geven aan Thijs Lifestyle Coaching. Zie hiervoor ook artikel 9 uit onze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Annuleringen of te laat komen

9.1) Personal Training-sessies en consulten kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd door beide partijen, daarna altijd in overleg. Annuleringen dienen altijd persoonlijk te worden gemeld.

9.2) Gemiste afspraken door de cliënt zonder tijdige afzegging en/ of opgaaf van reden, worden nimmer vergoed. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies of (vervolg)consult bij te wonen zoals ze zijn gepland, dus zal er in dit geval ook altijd een volledige sessie/ )consult berekend worden op uw kaart.

9.3) Personal Training-sessies en consulten beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Thijs Lifestyle Coaching later start dan gepland is, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid;

Thijs Lifestyle Coaching is tegenover u nimmer aansprakelijk voor schade, opgelopen letsel en/of vermissingen van eigendommen.

Artikel 11: Vergoedingen

Thijs Lifestyle Coaching staat ingeschreven bij Beroepsvereniging gewichtsconsulenten Nederland. Dit houdt in dat bepaalde diensten (deels) vergoed kunnen worden door uw zorgverzekeraar. U ontvangt van Thijs Lifestyle Coaching een factuur. U dient deze factuur zelf te betalen, na de betaling kunt u deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: De factuur kunt u pas indienen bij uw zorgverzekeraar zodra de consulten al hebben plaats gevonden.

Artikel 12: Persoonsgegevens en privacy

12.1) De cliënt voorziet de fitness professional vanaf het eerste contactmoment van alle gegevens waarvan de fitness professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het traject.

12.2) De fitness professional neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand en is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voorafgaand én tijdens de Personal Training sessies/ consulten/ of intakes.

12.3) Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt privé is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.4) De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de fitness professional verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.